Stimulus

Biostymulacja

Stimulus

Prebiotyk nalistny

Wzmocnione i odporne rośliny - antystresantc

Efekty

 • redukuje stres wywołany ochrona pestycydową
 • poprawia wigor i odżywienie roślin
 • zwiększa koncentrację cukrów, poprawiając smak (Brix)

Opakowanie

20 litrów

Opis działania

Szczegółowy opis działania

STIMULUS działa jak prebiotyk, dostarczając roślinie określonych kwasów organicznych i pierwiastków śladowych. Te składniki odżywcze są niezbędne do rozwoju mikroorganizmów w filosferze, wspomagając w ten sposób proteosyntezę i fotosyntezę. Substancje odżywcze wchodzące w skład Stimulusa przyczyniają się do rozwoju rośliny oraz stymulacji odporności na stresy abiotyczne (promieniowanie UV, stres wodny, stosowanie produktów fitosanitarnych itp.).

Techniczne

Dawka produktu

0,5-1 l/ha (do każdego zabiegu ochrony roślin), 2l/ha (przy stresie herbicydowym w kukurydzy), 2l (w stresie klimatycznym)
litra / ha

Do stosowania w uprawach

Do stosowania dolistnego w uprawach

 • polowych,
 • sadownictwie,
 • uprawie winogron,
 • ogrodnictwie towarowym,
 • roślinach ozdobnych.

Skład produktu

 • Ekstrakty humusowe ogółem: > 0,7%
 • Mangan (Mn) w postaci siarczanu manganu: 2,1%
 • Cynk (Zn) w postaci siarczanu cynku: 0,022%

Porady dotyczące aplikacji

 • minimalna ilość wody 50 litrów
 • produkt jest kompatybilny ze wszystkimi ŚOR
 • Dobrze wstrząśnij przed użyciem.
 • Stosować tylko w przypadku rozpoznanej potrzeby. Nie przekraczać zalecanych dawek.
 • Nie wdychać.
 • Nie przechowywać rozcieńczonego produktu.
 • Do stosowania w rolnictwie.
 • Zastosować dawkę 2L/ha, gdy tylko pojawią siępierwsze stresy klimatyczne.
 • Zastosować dawkę 1L/ha w połączeniu ze środkami ochrony roślin.

Termin stosowania

 • aplikacja przy zabiegach ochrony roślin
 • aplikacja przed lub po wystąpieniu stresu (poza okresem kwitnienia)
 • temperatura powyżej 0 stopni C
 • możliwość zastosowania przed przymrozkiem

Warunki przechowywania

 • Przechowywać w temperaturze od 0 do + 30°C w suchym miejscu, z dala od działania promieni słonecznych.
 • Termin ważności 2 lata.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Niebezpieczeństwo

Zawiera: heksahydrat siarczanu niklu (II); monohydrat siarczanu manganu.

 • UFI: 9WM0-K0AE-V00M-M0G8
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki P102 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P261 – Unikać wdychania mgły, oparów i rozpylonej cieczy.
 • P501: Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

Przeznaczone do stosowania przez profesjonalnych użytkowników.

Pierwsza pomoc

 • P302+P352 — W PRZYPADKU KONTAKTU NA SKÓRZE: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305 + P351 + P338 + P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli poszkodowany je nosi i jeśli można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, lekarzem.

Video

Video z produktem

Logistyka

Logistyka produktu

20 litrów
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
30
sztuk/i

Kontakt
Gaiago Polska

Tomasz Bolek

Tomasz Bolek

Manager regionu płn.-wsch.
(+48) 881-950-676tomasz.bolek@gaiago.eu
Kamila Załęcka-Dusza

Kamila Załęcka-Dusza

Country Manager / Region płd.-wsch.
(+48) 506-090-112kamila.dusza@gaiago.eu

Formularz
Napisz do nas

Dziękuję! Twoja wiadomość została wysłana
Oops! Cos poszło nie tak podczas wysyłki formularza
© 2022 by Gaiago.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie
peronmedia.pl