Memcomba

Preparat pomocniczy

Memcomba

Probiotyk doglebowy

Pobudza układ odpornościowy roślin

Efekty

 • Stymuluje  wytwarzanie obrony przeciwdrobnoustrojowej w roślinie. Zwiększa odporność rośliny na infekcje.
 • Przyspiesza  rozpoznawanie patogenu i inicjuje silne tworzenie mechanizmów obronnych.
 • Skuteczność  działania 21 dni efekty widoczne już po 9 dniach od zastosowania.

Opakowanie

1 litr
5 litrów

Opis działania

Szczegółowy opis działania

MEMCOMBA® stymuluje naturalną odporność roślin na choroby grzybowe i bakteryjne dzięki zawartym w preparacie oligosacharydom  otrzymywanym  w  wyniku  enzymatycznej  hydrolizy ściany komórkowej drożdży Saccharomyces cerevisiae.


MEMCOMBA®  działa dwojako na układ odpornościowy rośliny:

 • Wspomaga produkcję fitoaleksyn, które są aktywatorami układu odpornościowego rośliny.
 • Umożliwia kontakt między patogenem a układem odpornościowym i pomaga w ten sposób wywołać odpowiedź obronną.

Produkt dodatkowo zawiera śladowe ilości miedzi.

Zalecane zastosowanie w kombinacji z preparatem Altela.

Stymuluje  produkcje fitoaleksyn, które aktywują naturalna odporność rośliny na czynniki  stresowe. Roślina jest w stanie w naturalny sposób bronić się przed atakiem patogenów. Memcomba aktywuje system odpornościowy przygotowując roślinę na kolejne ataki patogenów.

Doświadczenia

Opis i wyniki doświadczeń z produktem

Techniczne

Dawka produktu

0,6-2 l/ha w 200 - 800 litrach wody
litra / ha

Do stosowania w uprawach

 • owoce
 • sady
 • warzywa
 • ziemniaki

Skład produktu

ekstrakt z wysuszonych drożdży 14 g / l (1,4%)

Porady dotyczące aplikacji

 • Cel stosowania – zwiększenie odporności roślin
 • Metoda aplikacji – oprysk roślin
 • Aplikacja co 7-9 dni
 • Można mieszać tylko z fungicydami siarkowymi i miedziowymi


Uwagi

Nie stosować w pełnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze. Jeśli w ciągu 48h od aplikacji wystąpi deszcz, zabieg należy powtórzyć.

Termin stosowania

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach,  w temperaturze od +5 do +25 ° C, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach,  z dala od żywności, paszy, nawozów, środków dezynfekujących oraz pustych opakowań po tych substancjach. Nie zamrażać!

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Niebezpieczne substancje

 • Siarczan miedzi CAS 7758-99-8
 • UFI  : YHX0-80MW-6001-Q7RG
 • H315 Działa drażniąco na skórę
 • H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska
 • P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie
 • P280 Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy
 • P501 Zawartość / pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • EUH401 Postępuj zgodnie z instrukcją użycia, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska
 • SP1 Nie zanieczyszczać wody środkiem pomocniczym ani jego opakowaniem. (Nie czyścić sprzętu do aplikacji w pobliżu wód powierzchniowych. / Unikać zanieczyszczenia wody przez spłukiwanie z gospodarstw i dróg).


Produkt nie wymaga specjalnych środków w celu ochrony ptaków, organizmów wodnych, innych kręgowców lądowych, pszczół, innych stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania, makroorganizmów glebowych, mikroorganizmów glebowych i roślin niebędących przedmiotem zwalczania. Pomoc nie jest wykluczona z wykorzystania w strefie ochronnej II. nudne wody gruntowe i powierzchniowe.

Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne: W przypadku kontaktu z nierozcieńczonym preparatem lub w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych (pieczenie oczu, ból, łzawienie, zaczerwienienie, nudności, itp.), należy zawsze skontaktować się z lekarzem.


Wdychanie aerozolu podczas aplikacji: Przerwać pracę, wyjść poza traktowany

obszar.


 • Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć dotknięte obszary skóry, jeśli to możliwe ciepłą wodą i mydłem, dokładnie opłukać
 • Kontakt z oczami: Płukać oczy czystą bieżącą wodą przez około 15 minut przy szeroko otwartych powiekach i jednocześnie zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do wykonania. Szybkość pierwszej pomocy w kontakcie z oczami jest kluczowa, aby zminimalizować konsekwencje. Soczewek kontaktowych nie można użyć ponownie, należy je wyrzucić.
 • Przypadkowe połknięcie: wypłukać usta wodą lub podać szklankę (1/4 l) wody do picia, nie wywoływać wymiotów.

Poszukując pomocy medycznej, przedstaw lekarzowi etykietę produktu.

Video

Video z produktem

Logistyka

Logistyka produktu

1 litr
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
600
sztuk/i
5 litrów
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
120
sztuk/i

Kontakt
Gaiago Polska

Tomasz Bolek

Tomasz Bolek

Manager regionu płn.-wsch.
(+48) 881-950-676tomasz.bolek@gaiago.eu
Kamila Załęcka-Dusza

Kamila Załęcka-Dusza

Country Manager / Region płd.-wsch.
(+48) 506-090-112kamila.dusza@gaiago.eu

Formularz
Napisz do nas

Dziękuję! Twoja wiadomość została wysłana
Oops! Cos poszło nie tak podczas wysyłki formularza
© 2022 by Gaiago.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie
peronmedia.pl